45J Series(45J , 45J-CS , 45J-V5)

ACTIVE BASS PICKUP - EMG  /