45J Series(45J , 45J-CS)

ACTIVE BASS PICKUP - EMG  /