40J Series (40J / 40J-CS)

ACTIVE BASS PICKUP - EMG  /