35J Series (35J / 35J-CS)

ACTIVE BASS PICKUP - EMG  /